5. jul, 2015

Positieve instelling ... positief leven...

Vandaag, 5 juli 2015, is het precies 25 jaar geleden, dat ik mijn bul (diploma) in handen kreeg. Het was een warme dag en de verwachtingen van een ieder die op die bewuste dag hun bul in ontvangst nam in de Twentse hallen in Enschede, waren hoog gespannen.… Immers, zoals alle anderen, wist ik dat mijn professionele carrière begon, maar hoe het zou lopen, kon niemand natuurlijk voorspellen...

Nu 25 jaar later, ondertussen weer terug in Nederland, kijk ik terug op fantastische jaren, waar ik me professioneel heel goed kon profileren. Met veelzijdige werkzaamheden, daar waar het echt nodig was in Nederland, Suriname, op Curaçao en St. Eustatius… Ik was en ben nog steeds gezegend met een rijkelijk leven vol met steeds nieuwe uitdagingen, precies zoals ik bij mijn buluitreiking mijn wens uitsprak. Zo had ik gewenst dat ik nieuwe/zinvolle ontwikkelingen zou stimuleren binnen het onderwijs en overal waar nodig…

Hieronder wil ik je een tipje van de sluiter laten zien door deze “korte” historische feiten te presenteren…

In Nederland, op 5 juli 1990, ben ik afgestudeerd op het thema “het activeren en motiveren van laaggeschoolde volwassenen om weer te gaan leren” als literatuurstudie bij het onderzoek “naar een Twents Diensten Centrum”. Ik heb een organisatiemodel ontworpen waarbij de toenmalige leerlingwezen bureaus, beroepskeuzebureaus en educatieve centra in de regio Twente samen zouden werken en zelfs fuseren tot één organisatie. Wat was ik trots met mijn trechter! En dat zonder te weten dat mijn model een voorloper bleek van wat nu bij ROC is ondergebracht!

Van 1990 -1994 heb ik in Nederland gewerkt bij het voormalige Opleidingsinstituut voor Distributie (OVD), waar ik opleidingen ontwikkelde voor detailhandel en groothandel. Gelijk bij de reorganisatie werd me de taak als coördinator ondernemersopleiding toebedeeld. Het eerste voorstel voor een ondernemingsplan kwam uit mijn hand. Dat gold ook voor het eerste concept voor een leerlingvolgsysteem in de opleidingen voor detailhandel en groothandel.

In 1994 vertrok ik naar Suriname waar ik als coördinator het Programma Implementatie Eenheid MINOV (PRIEM), alle onderwijsprojecten in het kader van de ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname heb opgezet en gemonitord. Daarnaast heb ik als coördinator de opleiding Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde op de Anton de Kom Universiteit gereorganiseerd en meer toepasselijk gemaakt voor de Surinaamse praktijk en heb ik gedoceerd voor vele onderwijskundige vakken. Ten slotte was ik gestart als zelfstandige ondernemer (nu 21 jaar geleden) waar ik vanuit mijn bureau vele trainingen heb gegeven op het gebied van klantvriendelijkheid en persoonlijke ontwikkeling en heb ik het project “Vrouwen in de zgn. mannenberoepen” opgezet en gecoördineerd. In 1999 vertrok ik naar Curaçao om mijn krachten te geven aan het Ministerie van onderwijs aldaar.

Gedurende de 10 jaren dat ik op Curaçao verbleef (van 1999 tot en met 2009) heb ik vele verschillende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Onderwijs, heb ik invulling gegeven aan het beleid van alle onderwijsinnovaties wat op dat moment (in 1999) geïmplementeerd moesten worden. Terwijl het Voortgezet Secundair beroepsonderwijs (in Nederland VMBO), Havo/VWO nieuwe stijl (in Nederland nieuwe fase) en Secundair Beroepsonderwijs (in Nederland MBO) aangepaste kopieën waren van Nederland, was het funderend onderwijs (in Nederland basisschool met groepsindeling) een geheel nieuw concept, deels Caribisch/Amerikaans gecombineerd met het Nederlands model. Ik was verkocht voor dit laatste model en heb de theoretische achtergronden in het beleidsplan “Stappen naar een betere toekomst” verder verscherpt en gepresenteerd aan schoolbesturen, schoolleiders en leerkrachten van alle eilanden van de toenmalige Nederlandse Antillen.
 • In 2002 heb ik het ministerie van onderwijs verlaten vanwege de drang naar zelfstandigheid en ben ik vanaf toen tot en met 2009 bezig geweest als zelfstandig ondernemer, waarbij ik in die hoedanigheid aan vele projecten heb gewerkt. Het wordt teveel om alles te noemen. Hier volsta ik met de grote projecten:
  • Het eerste lesmateriaal ontwikkeld in Papiamentu voor de 4 en 5 jarigen, met een geïntegreerd karakter, heeft plaatsgevonden nadat ik het grote kader heb geschreven en alle teamleden heb getraind.
  • De eerste privéschool opgezet volgens de principes van het funderend onderwijs.
  • Het eerste stagebeleid en bijbehorende materialen ontwikkeld voor de opleiding Papiamentu op de voormalige Universiteit van de Nederlandse Antillen (nu Universiteit van Curaçao).
  • Het opleidingsbeleid voor leerkrachten funderend onderwijs herschreven zodanig dat het werd goedgekeurd als project en de implementatie daarvan begeleid.
  • De opleiding Leraren Funderend onderwijs (LOFO) bij de voormalige universiteit van de Nederlandse Antillen mede opgezet, vele studiematerialen zelf geschreven en de opleiding voor 4 jaar (1ste cohort) volledig ondersteund.
  • Competentiegerichte trainingen in samenwerking met een Nederlands team gegeven aan alle docenten van SBO.
  • Klantvriendelijke trainingen en persoonlijke ontwikkeling aan vele organisaties gegeven en gewerkt aan motivatieprogramma’s voor jongeren.
  • Onderzoek, opzet en implementatie van een project in het kader van Plan Veiligheid Nederlandse Antillen geheten: “Mensen maken de wijk” (‘Hende ta forma bario’).

Met mijn vertrek eind 2009 naar St. Eustatius (vanaf 2010 bijzondere gemeente van Nederland) kwam een eind aan mijn activiteiten op Curaçao.

 • Op St. Eustatius heb ik als hoofd Kabinet Gezaghebber (in Nederland Burgemeester) me beziggehouden met beleidsadvisering in de ruimste zin des woord. Bij de gehele implementatie betreffende de herstructurering van een eilandgebied van de Nederlandse Antillen naar een bijzondere gemeente van Nederland ben ik nauw bij betrokken geweest. Ik heb als onderwijskundige de presentatie gehouden bij de vaststelling van de allereerste onderwijsagenda voor de kersverse bijzondere gemeentes van Nederland op Bonaire in 2011. Daarnaast heb ik een eigen training “Projectmatig werken” ontworpen en ook gegeven.

Vanaf 2014 ben ik weer woonachtig in Nederland na 20 jaar… Ik ben gestart met een adviesbureau Mijn eigen route en probeer zo op mijn eigen manier instellingen en personen te adviseren.

Ik heb pas een rekenmethode ontwikkeld, genaamd “Van niets… naar meer…” (ISBN/EAN 978-90-823868-0-6), met bijbehorend werkboek A (ISBN/EAN: 978-90-823868-1-3) en werkboek B (ISBN/EAN: 978-90-823868-2-0). Voor informatie neem contact. Ik ben ervan overtuigd dat de leerkracht door dit rekenmateriaal meer inzicht verkrijgt in met name de basisvaardigheden van het rekenen en daardoor de redenaties bij het rekenen beter beheerst. Vervolgens kan hij hierdoor de stof beter overdragen aan de individuele leerling. De leerling op zijn beurt zal een logische, systematische en juiste basisstructuur van rekenen bezitten, wat een goede basis vormt voor het logisch denken en het verder aanleren van het rekenen en later wiskunde.   

Daarnaast heb ik een ebook ontwikkeld voor volwassenen, genaamd “Mijn rekenvaardigheid... Wat is ermee? Naar een eenvoudiger rekenstrategie voor optellen en aftrekken” (ISBN/EAN: 978-90-823868-3-7) En meer volgt binnenkort….

Terugkijkend, kan ik zeggen dat ik op vrijwel alle niveaus van met name het onderwijs een wezenlijke bijdrage heb geleverd: onderwijsbeleid, opzet van opleidingen, curriculumontwikkeling en ook het lesgeven. Mijn doelgroepen waren divers: ministers en directeuren van onderwijs, onderwijsbeleidsmedewerkers, schoolbesturen, schooldirecteuren/schoolhoofden, leerkrachten/docenten (incl. PABO) en ook leerlingen/studenten.

Ik dank God in de eerste plaats en daarnaast een ieder die me op wat voor manier dan ook gedurende die 25 jaar heeft ondersteund en bijgestaan... Mijn dank is groot!!! 

 “Wie denkt iets te betekenen zonder iets te zijn, houdt zichzelf voor de gek”
(
Galaten 6:3)